Obchodní podmínky

Poskytovatelem služeb se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí Ivana Kmochová IČ: 06241174, Mírová 1247, 396 01 Humpolec., telefonní číslo 736442694, web: www.ivanakmochova.cz (dále jen „kouč“ nebo „lektor“ nebo „průvodce“), která poskytuje služby – kurzy, workshopy, přednášky, konzultace, koučink, provázení poutí (dále jen „služba“) vždy na základě uzavřené smlouvy s klientem, a to v předem sjednaném rozsahu za dohodnutou cenu.

1. Kurzy, workshopy, přednášky

S odesláním přihlášky souhlasíte s obchodními podmínkami. Berete na vědomí, že jako účastník kurzu, semináře nebo pravidelných lekcí nejste oprávněn znalosti a dovednosti nabyté na těchto programech žádným způsobem dále prezentovat veřejnosti. Účastník se zavazuje, že informace a dovednosti získané na kurzech, workshopech či přednáškách může osobně praktikovat, nikoliv vyučovat či předávat veřejnosti bez příslušné licence.

1.1 Storno podmínky:

 • Odhlásíte-li se 30 dnů před začátkem programu, vrací se celá částka zálohové nebo plné platby, mínus 200 Kč administrativní poplatek. 
 • Odhlásíte-li se méně jak 30 dnů před začátkem programu na základě vlastního rozhodnutí nebo i nečekaných důvodů (např. nemoc nebo rodinné záležitosti), 50% záloha je nevratná a nelze ji převést na jiný program.  Máte možnost za sebe poslat jinou osobu v případě, dáte-li mi o tom předem vědět. 
 • Zrušíte-li program tři a méně dnů před začátkem akce, nemáte nárok na vrácení 100% zaplacené částky.
 • Pokud z vážných důvodů (např. nemoc) nemůžete navštívit pravidelnou lekci, můžete si lekci nahradit jiný den, max. dvě lekce za zaplacené období, nebo za sebe poslat jinou osobu v případě, dáte-li mi o tom předem vědět.
 • Zrušené programy budou nahrazeny v dalších termínech nebo bude záloha vrácena v plné výši. 

1.2 Zdravotní stav a odpovědnost:

 • Účast na programu je dobrovolná. Účastník prohlašuje, že je seznámen/a s jeho obsahem a programovou náplní. Uvědomuje si, že dané programy nenahrazují odbornou lékařskou péči, ani nejsou náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. Dále bere na vědomí, že může být v průběhu programu vystaven/a fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení. 
 • V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením programu o této skutečnosti lektora informovat, stejně tak o charakteru obtíží a důvodu léčby. Dále je doporučeno, aby o účasti na programu informoval ošetřujícího lékaře. 
 • Účastník stvrzuje, že neužívá psychofarmaka a nemá závažné infekční onemocnění, není pod vlivem drog či jiných návykových látek a prohlašuje, že je nebude užívat v průběhu semináře. 
 • Účastník je v celém průběhu programu za sebe odpovědný. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Daný program je formou osobního rozvoje a jakékoliv pozdější nároky na odškodnění za hmotné nebo nehmotné škody, způsobené účastí na akci (vyjma těch, které byly způsobeny hrubou nedbalostí organizátora nebo lektora) jsou vyloučeny. 
 • Právem lektora je ukončit účastníkovu účast, uzná-li to za vhodné. V tomto případě je poplatek za program navrácen ve výši 50 %. 
 • Účastník může kdykoliv daný program na vlastní odpovědnost opustit. V tomto případě se poplatek za program nevrací. V případě nemoci nebo zranění si hradí účastník sám finanční náklady nutné na lékařské ošetření. 
 • Účastníci mladší 18 ti let musí mít k účasti souhlas rodičů nebo opatrovníka. 

2.  Konzultace, koučink, poradenství, poutě

Kouč neposkytuje služby psychoterapeuta, psychologa ani terapeuta, jeho práce nenahrazuje odbornou péči lékaře.

2.1. Uzavření smlouvy o poskytnutí služby

Smluvní vztah mezi koučem/průvodcem a klientem vzniká:
– ústně – na základě výslovné dohody
– písemně – vyplněním a předáním objednávkového formuláře kouči
– e-mailem – odesláním závazné objednávky dle pokynů uvedených na internetové stránce kouče

Okamžikem uzavření smlouvy platí, že klient potvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami a tyto bez výhrad akceptuje, stejně tak vyslovuje souhlas se zpracováním osobních údajů koučem.

Klient bere na vědomí, že některé výukové postupy a metody, s nimiž bude seznámen či které mu budou zpřístupněny poskytovatelem při plnění smlouvy, jsou chráněnými právy duševního vlastnictví třetích osob a obchodním tajemstvím poskytovatele. Klient se zavazuje nepředávat tyto postupy a metody třetím osobám bez kvalifikačního oprávnění. Porušením se klient vystavuje pokutě min. 100 000 Kč, maximální výše však může dosáhnout až do úhrady plné výše za škody způsobené poskytovateli služeb.

2.2. Platební podmínky

Cena za poskytnutou službu je splatná dle pokynu kouče. Na základě vyžádání klienta vystaví kouč po uhrazení ceny služby daňový doklad – fakturu, kterou zašle v elektronické podobě na elektronickou adresu klienta nebo v písemné podobě poštou.

Službu je možné hradit předem, a to bankovním převodem, hotovostním vkladem na účet uvedený koučem nebo způsobem dle předchozí dohody.

Na služby se vztahuje garance spokojenosti. Tedy pokud na prvním sezení nejste s mojí službou spokojeni, vrátím vám 100 % ceny služby.

Pokud není výslovně uvedeno jinak, platí tyto storno podmínky:

Veškeré změny objednávek a případná storna jsou přijímána pouze písemně či elektronicky.

Ve výjimečných písemně doložitelných případech (vážné osobní či zdravotní důvody), kdy klient řádně (telefonicky či emailem) a včas (nejpozději 24 hodin před plánovaným termínem služby) omluví svou nepřítomnost na plánovaném termínu služby, může kouč nabídnout klientovi absolvování služby nebo její části v pozdějším termínu, a to dle vzájemné dohody. Zrušíte-li termín služby méně než 24 hodin předem nebo se na ni vůbec nedostavíte, hradíte 100% běžné platby za službu.

2.3. Organizační záležitosti

Kouč si vyhrazuje právo na změnu v termínech nabízených služeb v situacích, které to neodkladně vyžadují – např. onemocnění kouče, poruchy v technickém zázemí apod. Všechny případné změny budou klientovi neprodleně oznámeny emailem, telefonicky či SMS zprávou a dle dohody bude poskytnut náhradní termín.

Zvukové záznamy a pořizování audiovizuálních nahrávek bez výslovného souhlasu kouče je přísně zakázáno.

Vaše prohlášení

Souhlasím se zpracováním mnou poskytnutých údajů a zařazením do databáze.  Zpracování osobních údajů se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů. Ty jsou pouze pro účely předávání dalších informací k pořádaným akcím a k zasílání programu nadcházejících akcí emailem. Vyřazení z databáze lze učinit pouze písemnou žádostí. Osobní údaje budou uloženy po dobu trvání smluvního vztahu nebo odeslání přihlášky a po dobu 10 let po jeho ukončení. 

Potvrzuji, že mnou poskytnuté údaje jsou pravdivé. 
Prohlašuji, že s přihlédnutím ke všem okolnostem jsem schopen/na za své jednání převzít v plné míře odpovědnost.