Péče o duši

Péče o duši  znamená především hygienu duše.  Víme poměrně dobře jak pečovat o tělo - sportovat, zdravě jíst, dopřát si masáž, odpočinout. Ale člověk není jen tělo. Je také mysl a duše.  Jedno bez druhého není vyvážené a necítíme se dlouhodobě dobře. Potřebujeme se starat o celou svoji bytost. Tvoří harmonický celek. Současné vědy již chápou zdraví v ideálním případě jako vyvážené zdraví fyzické, psychické, sociální a duchovní.

Pojďme společně pečovat o svoji duši. Jak?

Sami můžete:

 • zastavit se během dne a uvědomit si, jak se cítíte
 • usmát se, i když nemáte racionální důvod
 • pokusit se meditovat či se zaposlouchat do hudby nebo přírody
 • být vděčni za to, co už v životě máte
 • mít se rád(a)
 • krok za krokem naplňovat své touhy

Společně uděláme:

 • provedu vás relaxačním rituálem
 • podpořím vás v meditaci a najdeme meditační techniku právě pro vás
 • spojíme se s vašimi touhami, ale také strachy
 • budeme pracovat s těmito strachy, aby mohly z vašeho života odejít
 • otevřeme postupně vaše srdce lásce, radosti a příležitostem života
 • najdeme rovnováhu ve vašem životě

Co je cílem péče o duši:

 • Zvýšení osobní subjektivní spokojenosti
 • Fungující sociální vztahy
 • Prevence nemocí
 • Udržení pracovní výkonnosti
 • Zvýšení resilience (odolnosti) jedince a vytvoření copingových strategií

Z čeho plyne dnešní velká potřeba životní rovnováhy:

 • Nedostatek pohybu – svůj život jsme do velké míry stáhli do kanceláří či jiných uzavřených prostor. Nedochází k přirozenému cyklu tělesné a psychické práce. Tělo nemá možnost vydat nahromaděnou energii a následně ji ukládá jako nevyužitou. Nahromaděná energie se časem transformuje do nemocí.
 • Stres – jde o dlouhodobou negativní zátěž, jejíž důsledkem je pocit přetížení, zoufalství či bezmoci, tzv. distres. Jeho nebezpečí spočívá právě v dlouhodobém a méně nápadném působení. Naproti tomu eustres je krátkodobá záležitost, která stimuluje k lepším výkonům. Vyvolává pocity radosti, příjemného napětí z nového a uspokojení z dosaženého.
 • Psychická únava – společnost je přesycená podněty zrakovými, sluchovými a vizuálními. Každý člověk potřebuje být nějakou dobu přirozeně v tichu.
 • Odloučení od přírody – jde o velmi důležitý moment péče o duši. Příroda poskytuje úplně jiné podněty, než běžný pracovní život. Navíc působí svoji přirozenou harmonizační silou. Výzkumy ukazují, že alespoň 2h týdně v přírodě zvyšují psychickou odolnost jedince.
 • Materiální zaměření člověka – člověk je denně konfrontován s tím, co  mu dalšího schází k jeho spokojenosti. Postupem života dochází k uvědomění, že pouhé „mít“ nepřináší spokojenost. Po naplnění základní potřeby „mít“ je nutná orientace na „být“ – vyznačuje se vyšší mírou spokojenosti.
 • Ztráta nebo nenalezení smyslu života – jde o rutinní chození do práce, kdy jedinou motivací je finanční odměna a schází vyváženost v další části života jako orientace na smysl vlastního života. Je důležité zaměřit se na prožitek každodenních činností a na činnosti přinášející pocit radost a naplnění.
 • Narušení interpersonálních vztahů – přílišná pracovní vytíženost, anonymita měst a velkých pracovních kolektivů a virtuální komunikace přinášejí ztrátu fyzického kontaktu s druhými lidmi a následně duševní prázdnotu.

Jaké techniky můžeme využívat pro duševní pohodu:

Relaxace, meditace, tělesná aktivita, pobyt v přírodě, autogenní trénink, dechová cvičení, rozvoj kreativity – arteterapie, kreslení pravou mozkovou hemisférou, aromaterapie, etikoterapie.

Znaky duševní rovnováhy

 • Spokojenost a radostné prožívání
 • Schopnost reagovat přiměřeně na emoční i jiné podněty
 • Zdravá sebeláska – přiměřené uspokojování vlastních potřeb
 • Dobré sociální vztahy
 • Akceptace druhých bez hodnocení
 • Sebepřijetí jako integrace svých slabých i silných stránek
 • Schopnost čelit problémům a novým výzvám
 • Odvaha k novým začátkům
 • Snaha o vlastní osobnostní růst
 • Realistické hodnocení sebe sama i okolí
 • Pozitivní přijímání nových zkušeností
 • Autor svého života – přesvědčení o vlastní schopnosti řídit svůj život
 •  Účinné zvládání zátěžových situací.

Zátěžové situace člověk dobře zvládá, pokud si vytvoří své vlastní copingové strategie, tedy strategie zvládání vycházející z individuality člověka. Nevědomě si však často vytváříme obranné mechanismy, díky kterým od skutečného zvládání spíše unikáme. Přesto máme pocit aktuálního zvládnutí zátěžové situace.

Těmito obranými mechanismy jsou:

 • Racionalizace – vysvětluji si problém pro mě přijatelným způsobem.
 • Bagatelizace – ve smyslu „vždyť o nic nejde…“
 • Regrese – může být únik do nemoci, do neschopnosti a potřeby péče druhou osobou.
 • Projekce – překrývám svůj problém zvýšeným zájmem o druhé či zdůrazněním jiného problému.
 • Popření či vytěsnění – když se o problému nemluví, tak vlastně není.

Účinné copingové strategie:

 • Strategie zaměřené na problém – přijmu je do svého života, vytvořím si plán k jeho zvládnutí.
 • Strategie v případě, že problém nemohu ovlivnit – důležitost orientace v emocích, následně vyhodnotím možnosti zvládnutí – terapie, psychoterapie….
 • Copingové strategie úzce souvisí s vlastní emoční inteligencí a sebepoznáním. Vím, co mi jde dobře, co mě uspokojuje, co navozuje pozitivní emoce.
 • Důležitá zkušenost zvládnutí – jakmile jednou udělám zkušenost, že dokáži situace zvládnout, ukládám si do vědomí svoji copingovou strategii.