Zásady zpracování osobních údajů v souladu s nařízením GDPR

Subjekt, Ivana Kmochová, IČ 06241174, se sídlem Mírová 1247, 396 01 Humpolec, fyzická osoba, dále jen firma. Provozuji webovou stránku www.ivanakmochova.cz.

Zde naleznete informace, jaké osobní údaje o Vás eviduji, k čemu je využívám a na základě jaké legislativy tak činím.

Vaše osobní údaje zpracovávám a využívám v souladu jak s ustanoveními českých právních předpisů (zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen ZZOÚ)), tak s legislativou Evropské unie (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR)). Úplné znění GDPR je k dispozici na webové adrese https://gdpr-info.eu/.

Nařízení GDPR mé osobě ukládá, jako správci osobních údajů, aby zejména informovala zaměstnance, zákazníky, klienty, dodavatele a další osoby, kterých se týká zpracování osobních údajů, o shromažďování, zpracování a využívání údajů a upozornila je na jejich práva v této oblasti. Informuji Vás tedy o Vašich obecných právech v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů.

1. Osobní údaje

Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

2. Zpracování osobních údajů

Obvykle poskytujete následující základní osobní údaje:

– Jméno a příjmení

– Titul

– Adresa, ulice, číslo domu, PSČ

– Datum narození

Tyto údaje jsou nezbytné pro plnění právních povinností, které se k mé činnosti vztahují.

Dále poskytujete následující osobní údaje:

– Číslo mobilního telefonu

– E-mailová adresa

– Dokumenty s identifikačními údaji (OP, pas, ŘP)

– Číslo bankovního účtu

– Adresa pobytu

–  Věk

– IP adresa

a další

Svoje osobní údaje můžete aktuálně měnit osobně nebo prostřednictvím e-mailové adresy ivana.kmochova@seznam.czkdykoli po dostatečné identifikaci.

Toto zpracování údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b), c) GDPR a je nezbytné pro plnění právních a smluvních povinností, které se na mou činnost vztahují.

3. Doba uložení

Vaše osobní údaje se archivují po dobu nezbytnou pro plnění právních povinností. Archivační doby se běžně pohybují od tří do deseti let.

4. Poskytování osobních údajů

Na vyžádání soudních či správních orgánů pouze v případech povolených platnou právní úpravou.

Všechny vaše údaje jsou kryty mlčenlivostí. Tato mlčenlivost trvá i po skončení závazkových vztahů mezi námi.

5. Bezpečnost osobních údajů

Vaše údaje nejsou poskytovány žádným dalším subjektům či osobám a jsou využívány výhradně pro naši komunikaci a obchodní spolupráci.

6. Vaše práva

6.1 Právo na informace, Článek 15 GDPR

Máte právo kdykoli požadovat informace o svých osobních údajích uložených u mě a o účelu uložení osobních údajů.

6.2 Právo odvolat souhlas

Pokud jste udělili souhlas k použití osobních údajů, můžete jej odvolat kdykoli bez udání důvodu, s účinky do budoucna. K odvolání souhlasu postačuje zaslat písemné podepsané odvolání souhlasu poštou na adresu uvedenou na webových stránkách nebo v případě emailové komunikace sdělit, že již nechcete být dále obesíláni informačními maily.

6.4 Právo na výmaz a omezení zpracování, Článek 17 GDPR

Máte právo na výmaz a omezení zpracování svých osobních údajů. K výmazu svých osobních údajů postačuje zaslat písemné podepsanou žádost poštou. Vaše osobní údaje budou zpravidla vymazány okamžitě, nejpozději však do jednoho měsíce po podání žádosti. To je možné například v případě, že osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo musí být osobní údaje vymazány ke splnění právní povinnosti. Nicméně v jednotlivých případech nemusí být toto právo uznáno.

Pokud by výmaz odporoval zákonným, smluvním, daňově-právním, obchodně-právním povinnostem uchování nebo jiným zákonem stanoveným důvodům, může být místo výmazu Vašich osobních údajů pouze omezeno jejich zpracování. Po výmazu Vašich osobních údajů již není možné zajistit Vám přístup k osobním údajům. Osobní údaje, které nebylo možno vymazat z důvodu existence zákonné povinnosti k jejich uschování, budou pro Vaši bezpečnost zablokovány.

6.5 Právo na přenositelnost osobních údajů, Článek 20 GDPR

Pokud požadujete získat osobní údaje, které zpracovávám, předám je Vám nebo jinému správci, kterého označíte, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Jinému správci takto Vaše osobní údaje předám pouze tehdy, když to bude technicky možné.

7. Právo podat stížnost u dozorového úřadu, Článek 77 GDPR

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu proti zpracování svých osobních údajů, pokud se domníváte, že Vaše práva na ochranu osobních údajů byla porušena.

Máte právo podat stížnost také u dozorového úřadu Unie nebo členského státu, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno nařízení GDPR.

Kontaktní informace příslušných dozorových úřadů lze dohledat na webových stránkách Evropské komise http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

8. Právo vznést námitku, Článek 21 GDPR

Z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů s účinkem do budoucna, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu (viz Článek 6, odst. 1 písm. e), f) nařízení GDPR). Pokud vznesete námitku, ověříme, zda jsou splněny zákonné požadavky na zpracování Vašich osobních údajů, a pokud tomu tak není, upustíme od veškerého dalšího zpracování Vašich osobních údajů.

9. Fotografie a videozáznamy

Příležitostně pořizuji a zveřejňuji fotografie a videozáznamy z akcí pořádaných nebo spolupořádaných za účelem propagace, v elektronických médiích, na svých webových a jiných stránkách v síti Internet, ve sdělovacích prostředcích apod. Na pořízených a zveřejněných fotografiích a videozáznamech může být zobrazena Vaše podoba a hlas a další projevy osobnosti člověka zásadně bez uvedení jmen účastníků. Vždy usiluji o to, aby nebylo možné určit totožnost, a nechci jakkoli zasahovat do Vašeho soukromí. Pokud máte přes uvedené zájem, můžete ode mě požadovat informace o fotografiích a videozáznamech uložených, o jejich původu, o způsobu, kterým byly zveřejněny a máte právo žádat o omezení zveřejnění, na výmaz nebo odstranění fotografie či videozáznamu. K vyřízení postačuje zaslat písemnou žádost poštou.

Na dotazy vznesené elektronicky odpovím také elektronicky, pokud jste ve svém dotazu nepožádali jinou formu. Informace a oznámení ve vztahu k GDPR jsou poskytovány zdarma. Pouze v případě zjevně neopodstatněných nebo přehnaných požadavků je firma oprávněna požadovat případnou náhradu vzniklých nákladů. Žádosti o informace se obvykle zpracovávají okamžitě, nejpozději do jednoho měsíce po obdržení žádosti. Tato lhůta může být prodloužena o další dva měsíce, vyžaduje-li to náročnost, četnost žádostí či množství doprovodné dokumentace a nezbytnost jejího dohledání. O případném prodloužení lhůty Vás budu informovat během jednoho měsíce od obdržení Vaší žádosti s uvedením důvodů prodlení. Pokud nebudu na Vaši žádost reagovat, budu Vás o tom informovat v též lhůtě od obdržení Vaší žádosti, přičemž uvedu relevantní důvody a upozorním Vás na možnost podat stížnost k dozorovému úřadu nebo příslušnému soudu.

10. Marketing – zasílání newsletterů

Vaše osobní údaje (email, příp. jméno) využívám k zasílání informací o programech a pro zkvalitňování služeb. Jste-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás mé novinky zajímají. Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám vám své newslettery jen na základě vašeho souhlasu či na vaše požádání. Pokud se rozhodnete vložit osobní údaje na mé webové stránky, souhlasíte tak s marketingovou komunikací v podobě zasílání novinek a informací. Z této komunikace se můžete kdykoliv odhlásit.

Při procházení mých webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používám cookies pro měření návštěvnosti webu, neboť na základě těchto údajů vám mohu nabídnout ještě lepší služby. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Používání cookies můžete na svém zařízení zakázat.

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 18.5.2018.

Bc. Ivana Kmochová